ก๊าซพิเศษ

 
ราคาก๊าซและเปอร์เซ็นความบริสุทธิ์เฉพาะถัง 6 คิว
GAS

Purity H.P Gread
99.995%

Purity U.H.P Gread
99.999%
Purity U.H.P Gread
99.9999%
ไนโตรเจน 1,900 บ. 3,500 บ.  11,000 บ.
ฮีเลี่ยม  8,000 บ. 9,500 บ. 10,000 บ. 
ไนโตรเจนเหลว  3,500 บ. - -
อาร์กอน  3,000 บ. 4,500 บ. -
ไฮโดรเจน  3,000 บ. 6,500 บ. -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
1,200 บ.*1 - -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
11,000บ.*2 14,500 บ. -
ไนตรัสออกไซด์  5,000 บ. 6,500 บ. -
ออกซิเจน 3,000 บ. 8,500 บ. -
คาร์บอนฯ 3,000 บ. 5,500 บ. -
ไฮโดรเจน 0.5 คิว - 1,400 บ. -
ไนโตรเจน 0.5 คิว - 1,200 บ. -

 

 

Visitors: 15,536